Khởi động mềm phòng nổ

TOP
element.style { display: none; }